Privacyverklaring - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.cleveringa-advies.nl, hierna te noemen “de website”.   
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Cleveringa Advies BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:
Cleveringa Advies BV
Rozendalselaan 58
6881 LE  Velp
Cleveringa Advies respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels deze privacyverklaring wil Cleveringa Advies u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cleveringa Advies via onze website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.
Welke gegevens verzamelen wij?
Cleveringa Advies verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via een e-mail die u via info@cleveringa-advies.nl of het contactformulier op de website voor vragen of nadere informatie aan ons hebt toegezonden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen in verband met uw vraag of opmerking.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wanneer uw persoonsgegevens via mailing aan ons beschikbaar worden gesteld, zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor beantwoording van uw vraag of uitvoering van de dienst of voor zolang wij een zakelijke relatie met u hebben. Na afloop van deze zakelijke relatie worden uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaard.
Cookies
Deze website kan cookies gebruiken. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze website zijn verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de diensten op deze website en voor het goed communiceren met uw hardware.
Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Cleveringa Advies hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en de website maakt gebruik van een SSL-certificaat voor versleutelde communicatie.
Derden-dienstverleners
Cleveringa Advies kan gebruik maken van derden voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op uw verzoek of op grond van verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving.
Inzage, correctie of laten verwijderen van uw persoonsgegevens?
U kunt een verzoek tot inzage in de door Cleveringa Advies BV verzamelde persoonsgegevens indienen, door het sturen van een e-mail naar info@cleveringa-advies.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Cleveringa Advies u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Cleveringa Advies verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.
Wijzigingen
Wanneer Cleveringa Advies BV wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via de website bekend worden gemaakt.

Cleveringa Advies BV
Velp, 5 januari 2021
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2023
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2023
Terug naar de inhoud